De Eskampen is een open school

Er zijn weinig drempels voor ouders om actief te zijn of mee te denken over de school.

Op onze school is de ouderbetrokkenheid dan ook groot. Wij denken dat dit ten goede komt aan het behalen van goede resultaten en de goede sfeer op onze school.

Ouders zijn onmisbaar

Ouders zetten zich niet alleen in bij feestelijkheden, maar ook bij onderdelen van het leerprogramma.
Elke groep heeft een coördinator. Dat kan een ouder of een leerkracht zijn. De medezeggenschapsraad regelt de aansturing en de financiën.

Opgave gebeurt in de eerste schoolweek van het jaar (maar kan natuurlijk ook tussendoor).
Stuurt u een mail naar info@eskampen.nl

Werkgroepen

Eens per twee jaar organiseren we een themaweek.
Zowel bij de organisatie als tijdens de week zelf zijn er veel mensen nodig.
De organisatie van deze festiviteiten vindt zowel ’s avonds als overdag plaats.
De ouders van deze werkgroep assisteren meestal ook tijdens de feesten in de klas.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen in de gang onder begeleiding van een ouder lekker timmeren. Het gaat om ongeveer een uurtje per week.
Kinderen van groep 2 krijgen zes technieklessen uit de techniektorens onder begeleiding van een volwassene.
De kinderen van groep 6 leren in groepjes van ongeveer tien kinderen werken met windows, word, en dergelijke, aan de hand van speciale software (AaBeeCee), onder leiding van een groepje ouders!
Ieder jaar is er de landelijke kinderboekenweek waaraan ook wij aandacht besteden met een leuke opening, een tentoonstelling en diverse activiteiten in de groepen.

De school schaft de bekroonde boeken aan en na de tentoonstelling worden ook deze boeken toegevoegd aan de schoolcollectie.

De werkgroep organiseert de opening en de tentoonstellingen.

De luizenbrigade controleert de kinderen op de eerste dag na elke vakantie op luizen. Zo nu en dan komt het voor dat een groep tussendoor wordt gecontroleerd.
Ongeveer drie keer per jaar zorgt deze groep dat de school gezellig ‘aangekleed’ is, meestal in het thema van het seizoen. Ramen versieren is de belangrijkste activiteiten.
Voor het opruimen van de boeken is er een groep ouders/vrijwilligers nodig.
Kabouterpad
In de herfst of het voorjaar gaan de kleutergroepen allerlei natuuropdrachtjes doen in het bos. Houten kabouters worden op geschikte locaties aldaar uitgezet. Iedere kabouter draagt een opdrachtkaartje. De werkgroepleden hebben één keer van te voren contact en zetten ’s morgens voor schooltijd de route uit.
Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen vanaf groep 4. Kinderen oefenen op hun eigen niveau in kleine groepjes. De zwakste leerlingen worden daarbij begeleid door de leerkrachten. Daarnaast is het zinvol dat ook de overige kinderen hierbij begeleid worden. Het schooljaar wordt in drie (estafette)periodes van 12 weken ingedeeld. U kunt zich ook voor één periode opgeven. Er wordt twee keer per week een half uur gelezen.
Een groepje fotografen die zorgen dat er van alle activiteiten mooie foto’s op de website komen.
Op vrijdag even de vuile doeken halen en wassen. Hoe meer mensen zich opgeven….