Communicatie

Gesprek

U kunt ons altijd benaderen om even te praten! Loop even binnen, vaak kan het meteen wel even, of we maken een afspraak!

Welkomstgesprek

In de eerste schoolweken houden de leerkrachten met de ouders een welkomstgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen de ouders aan de leerkracht over hun kind.

Informatieavonden
Voor alle groepen worden aan het begin van het schooljaar informatieavonden georganiseerd, waar ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de groep. De data van de informatieavonden worden via de nieuwsbrief en de website bekend gemaakt.

 

10 minuten gesprekken
In november en in februari zijn er 10-minuten gesprekken bij de groepsleerkracht van uw kind. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen en toetsresultaten van uw kind met u besproken. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. In mei/juni kan er ook nog een gesprek plaatsvinden, alleen als ouders en/of leerkracht dat nodig vinden. Vanaf de tweede helft van groep 7 vragen we de kinderen mee bij de gesprekken.

Meer gesprekken
Soms is het goed dat er wat vaker contact is. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij kinderen met een handelingsplan, bij kinderen met een eigen leerstofprogramma, bij kinderen die sociaal, emotioneel of gedragsmatig uit de boot vallen of opvallen of bij kinderen met een opvallende werkhouding (bijv. een matige of wisselende werkhouding). Ouders kunnen natuurlijk zelf ook altijd een gesprek aanvragen.

Rapport
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Hierin kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind volgen en natuurlijk de ontwikkeling van de leer- en vormingsgebieden. Het rapport heeft ook kenmerken van een portfolio: de kinderen presenteren in het rapport werk waar ze trots op zijn.

In de kleuterperiode krijgen de kinderen aan het einde van groep 2 een beschrijvend ‘rapport’.

Ouderavond
Met enige regelmaat organiseert de medezeggenschapsraad een interessante informatieve avond voor de ouders. Houdt u de nieuwbrief en de site in de gaten

 

Digitale communicatie

E-mail & Nieuwsbrief
Steeds meer maken we gebruik van mail om met ouders te communiceren. Het is belangrijk dat we uw juiste mailadres hebben!

Eén keer per week ontvangen ouders via de mail de nieuwsbrief.

Ook ouders kunnen van de nieuwsbrief gebruikmaken, stuur uw bijdrage (voorzien van naam) uiterlijk donderdag 8.30 uur naar nieuwsbrief@eskampen.nl. We plaatsen in principe alleen artikelen die op de school of de kinderen betrekking hebben.

Facebook en Twitter
We zijn wat ervaring aan het opdoen in het gebruik van deze media. De Facebookpagina lijkt vooral geschikt voor heel actuele berichtjes, vaak van wat minder ‘officieel’ karakter. Voor Twitter geldt dit ook en dat medium leent zich ook voor het doorgeven van interessante andere ‘tweets’ of links.