De ouders kunnen meepraten over de school via de MR.

De medezeggenschapsraad van OBS de Eskampen bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders.
We vergaderen 1x per 6 weken. Daarnaast organiseren we elk jaar in november de jaarvergadering waar we naar de ouders en de leerkrachten verantwoording afleggen over het afgelopen schooljaar zowel qua activiteiten als financieel. Ook is de MR medeverantwoordelijk voor de overblijfactiviteiten.

De Medezeggenschapsraad van OBS de Eskampen is een bijzondere raad. Niet zo zeer door zijn leden: dit zijn gewone mensen met een enthousiaste belangstelling voor het wel en wee van de school. Nee, wat het zo bijzonder maakt is de betrokkenheid van de vele ouders bij de school en alle activiteiten van alle seizoenen, maar ook bij de vele extra activiteiten elke week weer. De vele werkgroepen die zo ontstaan zijn en hun oorsprong hebben in de MR maken de school en het naar school gaan een feest!

Een levendige en dynamische school waar de betrokkenheid groot is.

Heel bewust is ooit in de jaren 90 gekozen voor deze werkwijze. Toen speelde ook al dat een aantal ouders erg betrokken was bij de school maar dat het vaak alleen op hun schouders terecht kwam. De MR heeft toen een aantal werkgroepen ingesteld rondom feestdagen als Sinterklaas, Kerst en andere festiviteiten. Regelmatig laten de werkgroepen van zich horen via de nieuwsbrief. De medezeggenschapsraad vormt tevens het bestuur van de Oudervereniging.

Medezeggenschapsraad (M.R.) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)
In de M.R. worden alle onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor onze school en het onderwijs: b.v. het functioneren van de verschillende werkgroepen, de groepsindeling, de schoolgids, de beleidsplannen. De M.R. adviseert – gevraagd en ongevraagd – over onderwijsinhoudelijke zaken. In de G.M.R. worden zaken besproken die alle basisscholen in de gemeente aangaan.

De medezeggenschapsraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de Eskampen.

Zij beheert de vrijwillige ouderbijdragen en legt tijdens de jaarvergadering in november verantwoording af over de inzet van deze financiën en over de activiteiten die er geweest zijn. Ieder jaar wordt een begroting vastgesteld, hierin zijn de bedragen van de ouderbijdrage en van de schoolreizen per groep opgenomen. De oudervereniging int zowel de vrijwillige ouderbijdrage als het schoolreisgeld.

Beide bijdragen zijn vrijwillig en de ouders in de Medezeggenschapsraad hebben met de bedragen ingestemd. De vrijwillige ouderbijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Activiteiten waarmee we de schooltijd voor onze leerlingen nét even een stukje leuker willen maken. Van de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we onder andere:

 • Pasen
 • Kerst
 • Schoolreis/ schoolkamp
 • Sinterklaas
 • Themaweek
 • Culturele activiteiten
 • Sportdagen

In de loop van het schooljaar ontvangt u een e-mail met de mogelijkheid de beide bijdragen over te maken.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, maar dit wel zouden willen bestaan er regelingen vanuit de gemeente om hieraan bij te dragen. Zowel via school als ook via de gemeente is hier informatie over op te vragen.

De medezeggenschapsraad:

 • Jan de Rijk, personeelslid
 • Arenda Geersing, personeelslid / secretaris
 • Marjanne Bouma, ouder / voorzitter
 • Annelies Ebbens, ouder / penningmeester
 • Sanna Vos, personeelslid
 • Marian Drenckhahn, personeelslid
 • Wieger van der Zee, ouder
 • Gijs Geerlings, ouder

U kunt contact opnemen met de MR door één van leden persoonlijk aan te spreken of door een e-mail te sturen naar mr@eskampen.nl

Meer informatie over de medezeggenschapsraad

Stukken 2021-2022