In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Voor de kinderen is er de leerlingenraad. De leerlingen uit de leerlingenraad schuiven een keer per jaar aan bij de vergadering van de MR..

Wat kan de MR voor u betekenen?

Het kan zijn dat u vragen heeft met betrekking tot het beleid van de school. Dan gaat u daarover natuurlijk het gesprek aan met een leerkracht of met de directeur. Mocht u met vragen blijven zitten, dan kunt u daarmee ook naar de MR.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de notulen worden gepubliceerd in de school en op de website. De oudervereniging De Eskampen heeft ervoor gekozen om de oudervereniging onderdeel te laten zijn van de MR. De oudergeleding van de MR heeft daarmee een belangrijke taak: zij int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Vorig jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 30 euro. Met dit bedrag worden allerlei activiteiten die buiten de lesprogramma’s vallen, betaald. Denk hierbij aan culturele- en andere excursies, het Sinterklaas- en Kerstfeest en het grote tweejaarlijkse themafeest. Ook de inrichting van het schoolplein is voor een groot deel betaald uit het ouderfonds. De kosten voor deze zaken vallen buiten de schoolbegroting.

Wat doet de MR?

In ons land mogen scholen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten. De wettelijke regels voor medezeggenschap bepalen dat de MR zich niet bemoeit met de dagelijkse uitvoering. Maar als het over beleid gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Een medezeggenschapsraad kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van onderwijzers en de schoolleiding. Evenmin mag de MR zich bemoeien met het bevorderen van leerlingen naar de volgende klas of de vraag welke onderwijzer voor de klas komt te staan. De onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben natuurlijk wél te maken met de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft de school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel. Allebei punten waarover de MR volop meepraat. Komt de leiding met een voorstel voor wijzigingen in de overblijfregeling en de naschoolse opvang, dan kunnen de lesdagen er heel anders gaan uitzien. De MR praat dus niet mee over de dagelijkse praktijk, maar het beleid van de school heeft daar natuurlijke grote invloed op. En over dat beleid gaat het wél in de MR-vergaderingen. Het werk van de MR heeft dus altijd met het onderwijs van uw kinderen te maken. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar, op school.