Als iets goed gaat horen we dat graag, maar zeker ook als het niet goed gaat!

Doen we het goed? Had uw kind plezier op school? Heeft uw kind iets moois geleerd? Wij zijn dol op complimenten. Stuur ze naar info@eskampen.nl

Klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, enz., worden uiterst serieus genomen. Wacht niet met praten of bellen naar de school!

In de Gemeente Noordenveld is ook een klachtenregeling van kracht. Deze regeling is op iedere school aanwezig. Meestal kunnen de klachten gelukkig meteen opgelost worden in een gesprek tussen ouders en leerkracht. Soms is het wenselijk dat samen met de directeur naar een oplossing gezocht wordt.

In het kader van de klachtenregeling is daarnaast op iedere school een contactpersoon aangesteld.
Op De Eskampen zijn dat de leerkrachten Irene Vos en Franc Bosten.

De contactpersoon kan u vertellen waar u met de klacht naar toe kunt. Hij of zij zal de klacht of melding niet zelf onderzoeken, maar zal bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een afspraak met een vertrouwenspersoon. Meestal is een leerkracht, directeur of contactpersoon van school het eerste aanspreekpunt.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kunt u met uw klacht echter ook rechtstreeks terecht bij:

  • De vertrouwenspersoon, de heer Jan Wibbens (0599) 238326
  • Het bestuur, de heer Suzan Peeters Tel: (050) 4065780
  • De landelijke klachtencommissie Tel: (0348) 405245

Volgens de Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs hebben alle personen die met kinderen werken binnen de school meldplicht.

De meldplicht is van toepassing op die situaties waarin een vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel delict jegens een minderjarige leerling. De melding moet worden gedaan bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag besluit na overleg met de vertrouwensinspecteur of er aangifte wordt gedaan.

Als er sprake is van een redelijk vermoeden dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel misdrijf jegens een minderjarige, is het bevoegd gezag verplicht hiervan aangifte te doen bij politie/justitie.