Ouderbijdrage

Voor ieder kind wordt door de Oudervereniging per jaar een ouderbijdrage vastgesteld en gevraagd.
De hoogte van het bedrag wordt op de jaarlijkse ouderavond in november vastgesteld. Het bedrag voor is tot nu toe steeds € 30,00.

Van deze bijdrage financieren we o.a. het Kerst- en Sinterklaasfeest, kleuteractiviteiten in het Bosplan, meester- en juffendag. Maar ook het grote tweejaarlijkse themafeest wordt voor een groot deel hiermee mogelijk gemaakt. Bovendien reserveert de MR een deel van de inleg voor de afschrijving van speeltoestellen op het plein.
De MR draagt ook in grote mate bij aan de culturele activiteiten. Veel excursies worden uit de ouderbijdrage betaald! De groepsvoorstellingen zijn nog beter te horen door de aangeschafte geluidsinstallatie. Een grote uitgave, maar een hele verbetering! Tot slot is er voor de leerlingenraad elk jaar een budget van €200 die zij zelf in mogen vullen.

Dit zijn activiteiten en materialen waar de school zelf geen budget voor krijgt en hiervoor afhankelijk is van de bijdrage van de ouders.

Het rekeningnummer is:
NL40BUNQ2043580310 t.n.v. Oudervereniging de Eskampen o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

Het geld voor het kleuterfeest, de schoolreisjes en de schoolkampen wordt apart geïnd. U krijgt bericht wanneer het tijd is om het geld over te maken!

Schoolreisje

U krijgt bericht van ons wat het bedrag is voor het schoolreisje of het schoolkamp. Het rekening nummer:

let op!
Dit is een ander nummer dan die van de ouderbijdrage!
NL88RABO0353167711 t.n.v. OBS De Eskampen inzake schoolreis o.v.v. naam en groep van uw kind.

Stichting Leergeld

Niet iedereen heeft het financieel zo breed dat kinderen aan alle binnen- en buitenschoolse activiteiten mee kunnen doen. Voor hen is het goed om te weten dat Stichting Leergeld er is. Ook het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kan helpen. 

Op de website van de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) staat: ‘Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.’

Ook in Noordenveld is de stichting actief. De Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld is te bereiken via het mailadres: leergeldwk@ziggo.nl. Telefoon: 06 15 33 76 20. Op www.leergeld.nl kunt u uitgebreid informatie vinden. Bij de hoofdingang van de school liggen folders.

Download: folder stichting leergeld

Download: folder Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Verzekeringen

Het personeel van de school is gedurende het werk voor de school uiteraard verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid door het bestuur.

Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld alle vrijwilligers via een collectieve verzekering verzekerd. Hiermee ondersteunt de gemeente Noordenveld de vrijwilligers in het belangrijke werk dat zij voor de scholen doen.
In de vrijwilligerspolis zijn de volgende verzekeringen opgenomen:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  •  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering

Alle verzekeringen, behalve de ongevallenverzekering, hebben een secundaire dekking.
Dat betekent dat bij een eventuele schadeclaim eerst uitgezocht wordt of er op de eigen verzekering van de vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is.
Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de claim in behandeling genomen.

Privé eigendommen
Wij attenderen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging aan of vermissing van mee naar school genomen privé-eigendommen, als die door de kinderen op eigen initiatief zijn meegenomen.

Dit in tegenstelling tot materiaal dat het kind op verzoek van de leerkracht heeft meegenomen. Wij adviseren u daarom om uw kind geen kostbaarheden mee te laten nemen zoals mobiele telefoons, spelcomputers, mp3-spelers, geld e.d.

Collectieve ongevallenverzekering
Naast de door het bestuur afgesloten WA verzekering en de vrijwilligersverzekering, heeft de Medezeggenschapsraad van de Eskampen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

De premie wordt betaald van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De dekking van deze verzekering is als volgt omschreven: “Tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, alsmede datgene wat tijdens schoolverband gebeurt, zoals zwemmen, schoolreisjes e.d.”