We willen uit elk kind halen wat er in zit!

Op de Eskampen passen we de taakjes aan op het niveau van de kinderen. Heeft een kind meer oefening of ondersteuning nodig, dan krijgt het dat. Heeft een kind juist meer uitdaging nodig, dan krijgt het dat ook. Soms heeft een kind kortdurend wat extra hulp nodig voor een bepaald ontwikkelingsgebied. Soms langdurig of structureel. Dit wordt binnen de groep aangeboden. De leerkracht heeft gedurende dag tijd om aan groepjes kinderen of individueel extra ondersteuning te bieden. Soms wordt de onderwijsassistent of een andere leerkracht ingeschakeld om het kind buiten de groep even extra te helpen. Ook kan er thuis soms extra worden geoefend. De hulp wordt beschreven in een groeps- of individueel plan. Dit wordt met de ouders doorgesproken.

Voor sommige kinderen is het fijn dat er een plusklas is. Meer informatie vindt u daarover hier.

Levelwerk Wij hebben voor alle groepen ‘Levelwerk’. Levelwerk bestaat uit een groot en breed aanbod aan leermateriaal voor slimme kinderen. Dit werk is opgenomen in de reguliere (week)taak van de kinderen als zij dit nodig hebben. De kinderen maken het ‘normale’ basiswerk’  in compacte vorm (zodat ze wel de belangrijke leerstappen maken), en maken daarnaast het Levelwerk. Ook voor slimme kleuters hebben wij al een aanbod. Het is belangrijk om al vroeg aan te sluiten bij wat kinderen kunnen.

Alg_potloden

Visie op kleuters

Spelend leren Op onze school vinden we het belangrijk dat jonge kinderen leren op de manier die bij hen past: door te doen, spelend! Wij zorgen voor veel aanbod, op elk niveau. We hebben natuurlijk wel onze doelen. Die zijn verwerkt in een planning en we observeren nauwkeurig wat een kind al kan en waar het aanbod kan worden uitgebreid. Zo werken we toe naar de basis die nodig is voor het meer ‘formele’ leren in groep 3.

Verschillen in ontwikkeling Kleuters verschillen in ontwikkeling. Dat is normaal. Kleuters ontwikkelen zich grillig; wat een kind nu nog niet kan, kan het misschien over een week wel! Wij zorgen voor begeleiding op niveau en houden de ouders op de hoogte. Wij vinden het belangrijk om zo snel mogelijk nadat kinderen naar school gaan een duidelijk beeld te krijgen omtrent de ontwikkeling van alle kinderen. Hiervoor gebruiken we een uitgebreid intakeformulier. Daarnaast observeren we de eerste zes weken op verschillende ontwikkelingsgebieden en maken we gebruik van een signaleringsinstrument voor meer- en hoogbegaafdheid. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het belangrijk om dit snel in kaart te brengen, omdat kleuters zich heel snel aanpassen, waardoor ze kunnen gaan onderpresteren. We willen deze kleuters echter niet te snel ‘labelen’, juist omdat kleuters zich zo sprongsgewijs ontwikkelen.

Een voorsprong of achterstand kan van tijdelijke aard zijn.  Sommige kinderen hebben dit soms slechts op één bepaald ontwikkelingsgebied. Wij kunnen aan individuele onderwijsbehoeftes van kleuters goed voldoen in onze groepen. Kinderen vinden het heel gewoon dat er verschillen zijn.

Lezen Sommige kinderen kunnen als kleuter al lezen. Wij zorgen dan voor een goed aanbod, maar beginnen nog niet aan het ‘formele’ leren lezen. Dat begint in groep 3. Daar krijgen de kinderen die al kunnen lezen op eigen niveau les! Alle kinderen zijn verschillend, ieder heeft zijn eigen talenten. Dat is fijn!