Hoe is de leerlingenzorg geregeld?

Kinderen krijgen bij ons zoveel mogelijk onderwijs op maat. Kun je meer, dan doe je meer; heb je meer hulp nodig, dan krijg je dat.  De taken die de kinderen maken zijn op maat gemaakt.

We werken wel vanuit een klassikale organisatie. Na de instructie in de groep, die bestaat uit uitleggen, voordoen, oefenen, samen leren, gaan de kinderen de verwerking van de nieuwe stof maken. Die verwerking zit verstopt in de daltontaken.

We volgen de leerlingen systematisch in hun ontwikkelingen en vorderingen m.b.v. observaties en toetsen. Het ene kind kan meer dan het andere, maar we willen kinderen wel op het niveau krijgen dat ze aankunnen! Voor een goed ontwikkelingsverloop heeft het ene kind wat meer begeleiding nodig dan het andere. We vinden het belangrijk dat deze begeleiding zo veel mogelijk binnen de eigen groep plaatsvindt. De groepsleerkracht overlegt heel regelmatig met de intern begeleider over de aanpak in de groep.

Leerlingvolgsysteem

In groep 1 en 2 worden de kinderen vooral geobserveerd om inzicht te krijgen in hun functioneren in de groep. Resultaten van observaties worden met de ouders besproken.

In de groepen 3 t/m 8 worden methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen voor de vakken lezen (technisch en begrijpend), rekenen en taal (spelling)afgenomen (Cito). Leerkrachten verzamelen cijfers van proefwerken en ander door de leerlingen gemaakt werkt. Zo krijgt de leerkracht een goede indruk van de prestaties van de leerlingen in zijn of haar groep. Leerkrachten vullen in incidentele gevallen observatielijsten in, om beter zicht te krijgen op het gedrag van een bepaald kind.

De Cito toetsen dienen als een hulpmiddel voor signalering en kwaliteitsbewaking.

We zijn ons er terdege van bewust dat deze toetsen zich beperken tot kennis. Andere vaardigheden zoals creativiteit, inzet, concentratievermogen e.d., die belangrijk zijn voor het schoolsucces, worden niet getoetst, maar zorgvuldig geobserveerd.

Als er tijdelijk extra zorg wordt verleend als de toetsresultaten daarom vragen maken we een zorgplan. Die wordt besproken met de ouders.

Meer over toetsen op onze school op deze pagina.

Bespreking vorderingen van de kinderen met de ouders/verzorgers
We organiseren 10-minutengesprekken in november en februari en zo nodig in juni. En natuurlijk kunnen er tussendoor ook gesprekjes plaatsvinden. In februari en juni krijgen de kinderen een rapport mee met de vorderingen op sociaal-emotioneel – en leerstofgebied. In groep 1 geven we nog geen ‘beoordelend’ rapport.

Begeleiding bij schoolkeuze voortgezet onderwijs.
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. De groepsleerkracht adviseert bij deze keuze. Voor de advisering over het voortgezet onderwijs gebruiken we de toetsen van het leerlingvolgsysteem, aangevuld met onze eigen observaties. Eind groep 8 nemen we een eindtoets af (De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de IEP-toets). Ook kunnen leerlingen een bezoek brengen aan scholen voor voortgezet onderwijs. In januari organiseren de V.O.-scholen een open huis. Elk jaar organiseert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de gemeente Noordenveld een informatiemarkt voor scholen voor voortgezet onderwijs voor ouders van kinderen uit groep 8.

 
Leerlingenbespreking

De groepsleerkracht bespreekt de leerlingen van zijn/haar groep met de interne begeleider. Zorgleerlingen worden vaker besproken. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, waarin o.a. vermeld staat welke oplossingen zijn aangedragen voor eventuele problemen. Mocht de ontwikkeling van een leerling vertraagd of versneld verlopen, dan wordt in overleg met de I.B.-er een zorgplan opgesteld. In bepaalde gevallen kan de leerling uit de groep gehaald worden om  individueel begeleid te worden. Dit alles in overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.

Leerlingendossier. 
Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren.

Specifieke zorg voor leerlingen.

In principe kent de school geen zittenblijven. Wel kan het voorkomen dat een leerling om diverse redenen nog een jaar in dezelfde groep blijft met een op maat gesneden programma. Onze school verwijst weinig leerlingen naar het speciaal onderwijs. In bepaalde gevallen is het echter in het belang van het kind dat dit wel gebeurt. Ook kan het zo zijn dat de grenzen van de zorg die onze school kan bieden bereikt zijn en we het kind niet meer adequaat kunnen begeleiden. In dat soort gevallen, wordt na een uitgebreide procedure, waarbij de ouders uiteraard betrokken worden, tot plaatsing in het speciaal onderwijs overgegaan. Deze procedure en de grenspaaltjes van onze zorg staan beschreven in het ‘ondersteuningsprofiel’ van de school.

Dyslexie

Dyslexie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen van een kind heeft vaak ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en kan het kind ernstig belemmeren om zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.

Veel kinderen met dyslexie kiezen vaak een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen. Daarnaast kan dyslexie het gevoel van eigenwaarde bij een kind negatief beïnvloeden en kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen. Vanuit dit perspectief hebben alle openbare scholen in Noordenveld hun aanpak van dyslexie beschreven in de zorgaanpak op school. Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de school.

De gemeenten zijn in het kader van de wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Gemeenten hebben hiervoor contracten afgesloten met verschillende aanbieders. De school kan u nader informeren over de wijze waarop diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie plaats kan vinden. Uitgebreide informatie over dyslexie in het algemeen kunt u alvast vinden op https://balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/