Aanbod voor slimmere kinderen

In samenwerking met OBS ’t Spectrum hebben wij een plusklas. De beide teams zijn geschoold in het herkennen, signaleren, diagnosticeren en begeleiden van deze kinderen. 
Sommige kinderen hebben genoeg aan het compact aangeboden krijgen van de basisstof met een uitbreiding in de vorm van Levelwerk. Anderen zijn erg gebaat bij het samen met ‘gelijken’ veel meer uitdaging te krijgen in de plusklas. Ook deze kinderen krijgen het basisprogramma ‘ingedikt’ aangeboden in de eigen klas.

De plusgroep krijgt een dagdeel per week les in gemengde groepen. Dit betreft de tijd voor de kleine pauze, van 8.30 uur tot 10.30 uur, de tijd tussen de pauzes van 10.45 uur tot 12.00 uur of de tijd na de grote pauze van 12.30 uur tot 14.00 uur.

 

Programma

Het lesprogramma van de plusklassen is gebaseerd op de doelen: leren denken, leren leren en leren leven (SLO). Er wordt afwisselend aandacht besteed aan leren leren, onderzoekend leren, samen leren, presenteren, filosoferen en zelfinzicht. De plusklas heeft als doel een peergroep te zijn en het leren naar een hoger plan te tillen: leren onderzoeken, leren samenwerken, maar ook aandacht voor hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom en Sternberg).

Programmaonderdelen zijn:

 • Leren leren, denken en voelen en mindset (Eduforce)
 • Filosofie
 • Denkpuzzels en leerspellen
 • Fantasiespellen, ‘lerenlevenspellen’ en quiz-spellen; Dixit, Kwink, Wizkids, Racespel (executieve vaardigheden)
 • Moeilijkere reken en/of taalopdrachten (priemgetallen, grafische rekenmachine, verhaalopbouw en lezerspubliek.. )
 • Out of the box (analytisch, creatief en reflectief denken, vraagt nieuwe ideeën)
 • 3xO; onderzoeken, ontwerpen en ondernemen (waaronder excursies, gastlessen en website/ sociale media)
 • Projectmatig werken en eigen onderzoek, waarbij aandacht voor hogere denkvaardigheden (Sternberg), onderzoeksvaardigheden en presentatievormen (mindmap, prezi, muurkrant, werkstuk, maquette, workshop voor andere leerlingen..)
 • Techniek; knex, robot, 3dprinter, proefjes lab
 • Vooruitwerklab, groepsopdrachten in competitieve vorm, waarbij denkvaardigheden aan de orde komen
 • Vooruit- lessen (tijdschrift Vooruit)

Er wordt gewerkt  met een handelingsplan. De stappen om te komen tot het plan zijn: Er wordt door de plusklasleerkracht samen met de leerling een doel gesteld vanuit de doelen- en vaardighedenlijst van het SLO. De leerkracht vult dit doel in het plan in en vult dit aan met een overzichtje van onderwijs- en /of begeleidingsactiviteiten die dagelijks voor het kind op het programma staan. Kort gezegd: het compacten en verrijken in de klas en de begeleiding daarbij. Dit plan wordt besproken in een oudergesprek door de eigen leerkracht. De plusklasleerkracht overlegt met de betreffende leerkrachten over de vorderingen in de klas en de plusklas. Tenminste twee maal per jaar (in januari en juni) is er contact. In januari wordt er zo nodig een gesprek gepland en anders volgt er verslaglegging via de mail. De leerkracht is de contactpersoon richting de ouders.

Signalering en criteria plusklas

Het signaleren van meerbegaafde kinderen vindt plaats aan de hand van vaststaande criteria.  De toelatingscriteria zijn door de intern begeleiders, de coördinator(en) en beide directeuren vastgesteld. Deze groep beslist uiteindelijk ook wie er in de plusgroepen toegelaten worden. Er is maar beperkt plek, omdat de groep niet te groot mag worden. Bovendien neemt de toelatingscommissie de uiteindelijke beslissing om een leerling uit de plusklas te laten gaan als de hulpvraag zodanig veranderd is dat deze in de klas en/ of niet meer in de plusklas beantwoord kan worden. Als een leerling en/ of ouder zelf initiatief wil nemen om de plusklas-plaatsing in heroverweging te laten nemen, dient dit altijd eerst besproken te worden met de leerkracht. De leerkracht zal dan de hulpvraag opnieuw in beeld brengen en dit bespreken met de IB-er en/of plusklas-leerkracht en voorleggen aan de toelatingscommissie, alwaar de uiteindelijke besluitvorming plaats zal vinden.

Naar welke criteria wordt gekeken bij plaatsing in de plusklas?

 • Het Sidi-protocol (Signalering en diagnosticering Hoogbegaafdheid) is afgenomen, hier komt een sterk vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong uit. De leerkracht bespreekt het ouderformulier met ouders en het kindformulier met het kind. Hierbij kan hulp gevraagd worden van de ib-er of de plusklasleerkracht. Het verslag van het gesprek kan digitaal op de sidi-formulieren verwerkt worden.
 • De kinderen worden doorgetoetst m.b.v. de Cito-toetsen Rekenen, Begrijpend lezen en Woordenschat. Op de eerstvolgende Cito toets (b.v. eind groep 5 de midden 6 toets) wordt overwegend A, A+ gescoord (rekening houdend met onderpresteerders). Doortoetsen in overleg met de ib-er.
 • Levelwerk wordt al breed ingezet, de leerling kan dit goed aan.
 • Er vindt een observatie plaats met aansluitend een gesprek met de leerkracht door ib-er of plusklasleerkracht.
 • De kinderen moeten een brede belangstelling en een goede motivatie hebben. Een goede werkhouding en goed kunnen samenwerken is een pré.
 • De inschatting en mogelijke handelingsverlegenheid van de leerkracht is belangrijk.
 • En natuurlijk moeten de ouders ook akkoord zijn.

Eén en ander wordt goed tegen elkaar afgewogen. Het is niet zo dat aan alle criteria moet worden voldaan. Per kind wordt bekeken wat voor dat kind de beste onderwijssituatie is.

Aanmeldingsprocedure

Selectie voor de plusklas vindt plaats door school. Ouders hoeven hun kind niet zelf aan te melden. In een bovenschoolse toelatingscommissie (met de beide directeuren, hoogbegaafdheidscoördinator, plusklasleerkracht en intern begeleiders) valt de uiteindelijke beslissing voor toelating.

Wanneer ouders toestemming verlenen wordt het kind in de commissie besproken. Wanneer er bepaalde twijfels zijn kan het kind onder voorwaarden worden toegelaten. Er worden dan meteen afspraken gemaakt over de termijn waarop bekeken wordt hoe het kind in de plusklas functioneert. Tussentijds uit- en instromen is mogelijk. Dit verloopt te allen tijde via de toelatingscommissie.

We houden in de gaten of kinderen inderdaad hun voorsprong behouden.Wanneer het kind op de reguliere toets van zijn/haar klas geen 1-score meer behaalt of als uit observatie en/ of gesprek (kindgesprek, oudergesprek heroverweging nodig blijkt, zal er opnieuw een leerlingbespreking plaatsvinden in de toelatingscommissie om te bekijken of de plusklas voor de leerling nog steeds de meest aangewezen onderwijsaanpassing is.