Op donderdag 12 januari was er een MR-vergadering. We hebben deze keer gesproken over de schoolbegroting 2023 en over RI&E en de daaruit voortkomende acties.

Corien heeft verslag gedaan van de koffieochtenden die georganiseerd zijn in december en ons bijgepraat over de lopende schoolontwikkelingen. Hier ging het onder andere over de stand van zaken rond een nieuwe website met een bijbehorend afgeschermd ouderportaal, over de implementatie van de nieuwe rekenmethode, over de verzelfstandiging van OPO Noordenveld en wat dit betekent voor de Eskampen. En ze heeft verslag gedaan van een overleg met meerdere betrokkenen uit Peize over de toekomst van de sportcampus. Hier liggen kansen om een nog breder aanbod in Peize te organiseren.

Jan heeft vervolgens uitgebreid verteld over de lopende daltonontwikkelingen op school. Zes leerkrachten volgen de daltonopleiding en voeren opdrachten uit in de groepen. In overleg met het team zijn onderzoeksvragen opgesteld. De margemiddag in november hebben we besteed aan de basis van daltononderwijs, zoals het nu in het beleidsplan staat. We hebben per bouw gesprekken gevoerd over hoe we het doen, of datgene wat in het plan staat nog steeds klopt en hoe we het graag willen doen. Aan de hand hiervan zijn afspraken duidelijk voor iedereen en heeft iedereen zicht op een doorgaande lijn.

De komende periode gaan we aan de slag met de statuten van de oudervereniging en van de MR. Deze laatste worden op OPO Noordenveld niveau opgesteld en kunnen wij gebruiken voor onze MR.

De notulen met bijbehorende stukken van de zakelijke ouderavond op 1 november zijn toegevoegd op de website.