Zelf doen – anderen checken

Een goed kwaliteitssysteem is het halve werk!

Weten wat je doet, wat je wilt, zelf checken en anderen laten checken of het goed is. Goede doorgaande lijnen door de school en…steeds reflecteren: Ja? Is het zo goed? Kan het beter? Kunnen we innoveren? Kan het slimmer, leuker?

Kwaliteit

De Eskampen wil een kwaliteitsschool zijn.

Wij willen dat kwaliteit niet toevallig is, vanwege een klik met de leerkracht of toevallig een ‘goede’ groep. Dat doen we door als team achter onze missie en visie te staan en door ons aan afspraken en een rode draad te houden die we met elkaar hebben afgesproken. Maar ook door steeds te beoordelen of we de dingen nog wel goed doen. We zijn kritisch en willen ook graag kritiek horen van de ouders. Het maakt, dat we onszelf steeds kunnen verbeteren. Reflectie is niet voor niets één van de kernwaarden van dalton! Wij hebben een kwaliteitssysteem waar we u graag meer over vertellen als u dat wilt!

Via de website scholenopdekaart.nl krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Inspectie

Op 4 juni 2013 heeft de inspectie de Eskampen bezocht in het kader van het regulier vierjaarlijks bezoek.

Uit het verslag: ‘De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de openbare Daltonschool De Eskampen op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.’ De school kreeg op de onderzochte onderdelen begeleiding, zorg, kwaliteitszorg en wet- en regelgevingen op alle subonderdelen een voldoende; op het onderdeel ‘planmatig werken aan verbeteractiviteiten’ zelfs een ‘goed’.

We zijn heel trots op deze ‘scores’! We zien het als een blijk van waardering voor onze inzet en een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Zie voor een uitgebreid verslag van dit inspectiebezoek op www.onderwijsinspectie.nl. In ons jaarverslag / jaarplan wordt  onze aanpak beschreven. Dit is op school in te zien.

Daltonvisitatie

Een belangrijke reden voor de Eskampen om lid te zijn van de Nederlands Dalton Vereniging is het feit dat door dit lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt.

Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar verleend wordt. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.

Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega’s afkomstig uit het daltononderwijs die de kwaliteit van een school als ‘critical friends’ onderzoeken. De voorzitters en visiteurs van de NDV voor het primair en voortgezet onderwijs worden geschoold en scherpen elkaars vaardigheden tijdens die scholingsbijeenkomsten aan.

In november 2016 was de laatste visitatie. De Eskampen kreeg weer een licentie voor vijf jaar en veel complimenten over wat er bereikt is (‘de school ademt in alles dalton’). Men prees de ambities van de school. De verbeterpunten waren al opgenomen in de ontwikkelplannen: over het vergroten van ‘eigenaarschap’ en het uitbreiden van werken met coöperatieve werkvormen.

Op weg naar excellentie

De Eskampen participeert in het Drentse ‘Excellentietraject’.

Het gaat hierbij om scholen die een goede basiskwaliteit hebben en willen excelleren op bepaalde terreinen. Opgeleide auditors visiteren de scholen en houden de school een spiegel voor. In mei 2017 is onze school weer gevisiteerd. Er is gekeken naar de hoe de missie/visie van de school in de praktijk terug te zien is en naar zes kenmerken waarvan bekend is dat excellente scholen deze ‘goed voor elkaar’ hebben. Er zijn gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten en er zijn klassenbezoeken afgelegd.

Er wordt bij deze visitaties geen ‘oordeel’ geveld of een bordje opgehangen met ‘excellente school’, maar er wordt kritisch onderzocht en geobserveerd; met het auditverslag kan de school zichzelf verder verbeteren….op weg naar excellentie.

Deelnemen aan dit traject betekent dat een school de ambitie heeft om de goede dingen héél goed te doen!

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs